DEZE SITE IS VERHUIST

woensdag 24 oktober 2012

VVD'er Limburg corrupt? De hele Nederlandse elite is corrupt!

Tenzij we het zelf doen, amice!
Corruptie en vriendjespolitiek zijn een vast element van het Nederlandse politieke systeem. Veel van deze zaken bevinden zich onder de radar. Soms gaat iemand net te ver, vaak een liberaal. In dat geval schreeuwen media moord en brand, precies omdat ze de rest van het systeem veelal onkritisch aannemen. De regels van het spel moeten gerespecteerd blijven zodat het Nederlandse corporatisme overeind blijft. De vraag is, wat is corrupter? Een VVD'er die een vraag over een sollicitatie lekt, of een Shell die politici beloont  voor bewezen diensten met hoge posten? De eerste overtreedt de regels, terwijl het tweede volledig binnen de wet is.

De Nederlandse politieke en economische elite zijn twee handen op één buik. Mensen bewegen moeiteloos heen en weer tussen de ene en de andere kant van één en dezelfde elite.  Het meest bekende voorbeeld is uiteraard Shell, waar zo vaak een PvdA kopstuk heen verhuist (laatst weer Albayrak), of vandaan komt (Bos), dat er in de hoofden van mensen haast een associatie tussen de twee bestaat. Maar men hoeft niet eens daadwerkelijk te verhuizen van baan: zo hebben veel politici 'nevenfuncties', veelal in het bedrijfsleven. Er is een zekere hybride type in Nederland: iemand die zowel kapitalist is, als politicus. De man die dit perfectioneert is Loek Hermans, maar het is ook het geval bij Elco Brinkman: als je hem op TV ziet, dan weet je nooit of hij op dat moment in zijn rol zit als politicus of kapitalistenvertegenwoordiger.

Elco Brinkman is echt een typisch lid van de  Nederlandse heersende klasse. Bekijk zijn cv maar eens. Heen en weer, heen en weer. Of wat dacht je van Andre Rouwvoet? We zien hem op TV, ik denk nog: Christenunie. Maar hij is inmiddels een 'neutrale' vertegenwoordiger van een belangengroep. Door de politiek wordt hij dan weer aangesteld om iets te onderzoeken en advies uit te brengen aan de politiek. Of Roger van Boxtel, ook zo'n mooi voorbeeld: politicus en kapitalist in één. Het is zo vanzelfsprekend in Nederland dat dit op deze manier gebeurd. Allemaal supergoed geregeld hier!

De schijn van democratie wordt overeind gehouden door bij beslissingen veel samen te werken met 'belangengroepen'. De leiding van deze belangengroepen ligt dan weer veelal in de handen van mensen uit dezelfde politiek-economische elite. Zo geld dat voor 'jongerenbelangenorganisatie' G500. Ander voorbeeld is de HBO-Raad, die 40 hogescholen vertegenwoordigt: kijk naar de namen van de voorzitters. De vakbondstop is onderdeel van dit systeem. Wat dachten jullie van huidig interimvoorzitter Ton Heerts? Het hele idee van De Nieuwe Vakbond werd aanvankelijk uitgedoktert door topleden van de Nederlandse elite. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Wij vallen allemaal binnen een belangengroep. Leden van de elite praten namens ons met andere mensen uit de elite over het te maken beleid. Het hoeft geen betoog dat wij, simpele zielen aan de basis, geregeld tussen wal en schip vallen in dit systeem. Een belangrijk element in het Nederlandse systeem is dan ook corporatisme. Wikipedia is zeer verlichtend en zal ik hier citeren (hou in het achterhoofd dat dit een algemene omschrijving is):
Corporatisme als maatschappijsysteem is een model waar wetgevende macht aan burgervergaderingen wordt toegekend die economische, industriële, agrarische en professionele groepen vertegenwoordigen. In tegenstelling tot pluralisme, waar vele groepen strijden voor de controle van de staat, nemen in het corporatisme verscheidene onverkozen lichamen een beslissende rol aan in het besluitmakingsproces.
[...]
Op politiek vlak was het corporatisme tegen de liberale visie van de individuele burger die zelf bepaalt voor wie hij stemt, en ook tegen de socialistische visie van strijd tussen de sociale klassen. In plaats van de politiek te organiseren op basis van individuen (liberalisme) of klassenstrijd (socialisme) wilde het corporatisme de verschillende maatschappelijke groepen vooreerst aan elkaar binden en daarna ook aan de staat binden. [...] Het marxisme beschouwt het corporatisme als socialisme voor de bourgeoisie.
Wikipedia noemt landen met een corporatistisch systeem onder andere het Italië van Mussolini, Portugal van Salazar, het Argentinië van Perón. Nederland onder het Poldermodel en Ierland onder het Social Partnership hebben corporatistische trekken. 

Dit is het systeem. Dit is corruptie, dit is vriendjespolitiek, of anders gesteld: dit is de bourgeoisie die zowel de economie, als de politiek, als de 'burgerbelangengroepen', volledig in zijn grip heeft. De Limburgse VVD senator van Rey overtrad enkel de afgesproken regels en werd door de rest van de corrupte elite als corrupt bestempeld. Die regels zijn heilig, want die houden al te openbare excessen van corruptie binnen de perken, zodat het corrupte systeem als geheel zich kan blijven voortplanten. Het verschil tussen Nederland en een land als, zeg, Rusland, is in deze voornamelijk dat het daar in het openlijke gebeurd, waar het hier in het geniep gebeurd. Een tweede verschil is dat in Rusland ook gewone mensen via corruptie dingen gedaan kunnen krijgen, hier is dat onmogelijk.

Natuurlijk is deze elite niet eensgezind; de sociaaldemocraten en liberalen hebben ietwat verschillende opvattingen. En niet iedereen is reeds in even grote mate geïncorporeerd in deze elite. De SP is bij lange na niet zo geïncorporeerd als de PvdA. Ook niet iedereen is gelijk binnen deze elite. Het grootkapitaal van Shell, Unilever, Philips en dergelijke staat de laatste jaren stevig aan het roer binnen de elite en uiteraard zijn er verschillende opvattingen over hoe snel nog meer geld en macht de elite naar zich toe moet trekken.

Bij de arbeidersorganisaties ligt het uiteraard ook genuanceerd. Zo is Ton Heerts op volledig corrupte wijze aan zijn baan gekomen. Heerts is benoemd op basis van het feit dat hij behoort tot de rechterflank van de PvdA, niet op basis van wat voor enthousiasme voor hem onder de vakbondsleden dan ook. Dat wil niet zeggen dat hij daarmee kan doen en laten zoals de elite dat wilt. Hij is vóór de versoepeling van het ontslagrecht. Onder druk van de vakbondskaders voelde hij zich echter gedwongen om mee te gaan in de actie van 8 september en zich daar uit te spreken tégen de versoepeling van het ontslagrecht. De vakbondstop kan zich, net als iedere top van een belangenvereniging, nooit volledig vervreemden van wie zij claimen te vertegenwoordigen. Als die top zich niet nominaal blijft inzetten voor de belangen van die groep, verliest deze top zijn legitimiteit en daarmee zowel zijn nut voor het systeem, als de achterban. Met name de vakbond valt niet volledig te corrumperen, en de laatste jaren is vanaf de basis veel gebeurd om de bond weer op het goede spoor te zetten, alhoewel over het geheel bezien dit nog niet is gelukt.

Punt blijft. Nederland is pokkecorrupt.